KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Supraślu jest:    

      Burmistrz Supraśla z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl.
2.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu  

      Miejskiego w Supraślu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony

      Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Supraślu za pomocą adresu: iod@suprasl.pl.

  1. Administrator danych osobowych – Burmistrz Supraśla - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów

      prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
      a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Supraślu jak i do wykonania zadania realizowanego                  

            w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i lit. e RODO z zakresu ustaw:

-  ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

-  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy                     oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1385 z późn. zm.),

-  ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
      b)   realizacji umów zawartych z kontrahentami;
      c)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie         

            i celu określonym w treści zgody.
5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
      a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,                         

           w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
      b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Supraślu przetwarzają dane               

            osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Supraśla.
6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie

      przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
      a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
      b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub

            niekompletne;
      c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
         - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
         - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
         - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych            

           i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
         - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
         - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
      d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
         - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
         - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając zamian ich

           ograniczenia,

         - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony                

           lub dochodzenia roszczeń,
         - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione po stronie  

           Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
     e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

         - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej            

           przez tą osobę,
         - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
     f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
         - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania    

           realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
         - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  

           lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe

           prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą

           jest dzieckiem.
8.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych  

      (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na

      zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Supraślu Pani/Pana danych

      osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie                    

      przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi

      przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.