Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

STYPENDIUM SZKOLNE INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne (zaświadczenia lub oświadczenia):

 

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o wszystkich dochodach netto uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenie z zakładu pracy
 • odcinek/ zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości pobieranej renty/emerytury
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 • własne oświadczenie (w przypadku gdy osoba nie posiada dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu/ pracuje dorywczo/nie osiąga dochodu)
 • oświadczenie/ zaświadczenie o uzyskanych innych dochodach
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:- dowody opłacenia składek w ZUS/ KRUS
 •  
 • - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 

1)opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

 

2)opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

  

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1)przychodu;

2)kosztów uzyskania przychodu;

3)różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4)dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5)odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6)należnego podatku;

7)odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

  

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1)kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2)kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

 

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony

 

2. nakaz płatniczy/ zaświadczenie/ oświadczenie o posiadanej nieruchomości rolnej (posiadane ha przeliczeniowe) - dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł,

3. zaświadczenie z MOPS lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych i wysokości osiągniętego dochodu netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

4. decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych,

5. ksero legitymacji ucznia/ zaświadczenie ze szkoły potwierdzające odbywanie nauki w danym roku szkolnym w danej szkole,

6. ksero legitymacji studenckiej członka rodziny/zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie nauki w danym roku szkolnym w danej szkole wyższej,

7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych/płaconych alimentów,

8. inne dokumenty będące podstawą udokumentowania sytuacji materialnej ucznia. 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

(dot. utraty dochodu)

 

W przypadku, gdy nastąpiła utrata dochodu należy przedstawić zaświadczenia/ oświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek jest składany i dołączyć wypełniony druk oświadczenia o utracie dochodu w miesiącu złożenia wniosku.

 

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje uczniowi spełniającemu następujące kryterium dochodowe:

 

- miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie - nie przekracza kwoty 528,00 zł

  

Do dochodu ustalonego zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;zasiłku celowego;
 2. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 3. wartości świadczenia w naturze;
 4. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 5. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730 i 752), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001, z 2018 r. poz. 1552 oraz z 2019 r. poz. 730 i 752), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 7. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076);
 8. 8)świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272);
 9. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
 10. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271).

  

Na podstawie § 11 ust. 1 REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ  O CHARAKTERZE SOCJALNYM, UCZNIOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY SUPRAŚL stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/259/05 Rady Miejskiej w Supraślu  z dnia 19 marca 2005r w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Supraśl stypendium może być udzielone w następujących formach:

  1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan                         i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

 1. a) zakupu podręczników, zeszytów, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, komputera, części do komputera, drukarki, tonerów do drukarki, pamięci przenośnej do komputera, programów komputerowych, biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy oraz innych pomocy edukacyjnych,
 2. b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, ubioru i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 3. c) opłat wymaganych przez szkołę, w tym: opłat czesnego w szkołach niepublicznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, na basen, ubezpieczenia zbiorowego i innych wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,
 4. d) opłat za udział w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia objęte programem nauczania, a w szczególności: wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach logopedycznych, zajęciach muzycznych, kursach językowych, komputerowych, sportowych i innych,
 5. e) opłat za zakup sprzętu muzycznego, sportowego, itp., zgodnie z zainteresowaniami lub zdolnościami ucznia,
 6. f) zakup okularów korekcyjnych,
 7. g) zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych;

 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: biletu miesięcznego, zakwaterowanie w internacie lub bursie i innych;

 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z dożywianiem w stołówce.

  

Na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu uczniom zamieszkałym na terenie gminy Supraśl wypłata stypendium następuje po przedłożeniu:

 1. imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, co umożliwi określenie kosztów zakupu i osoby dokonującej zakupu,
 2. dowodów wpłat za naukę, za pobyt w internacie,
 3. imiennych biletów miesięcznych, przy korzystaniu z dojazdów do szkoły,
 4. przedłożonego przez podmiot prowadzący wykazu osób korzystających z dożywiania w stołówce i kosztach takiego dożywiania  
 5. Jeśli dokonano zakupu odzieży lub obuwia

Każde dziecko jest rozliczane oddzielnie, w związku z czym należy przedstawić oddzielne faktury/rachunki na każde dziecko (w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na więcej niż 1 dziecko w rodzinie). Faktury/ rachunki mogą być wystawiane na ucznia bądź na wnioskodawcę. Nie mogą być wystawiane na współmałżonka, który nie jest wnioskodawcą.

 

Jeśl idokonano zakupu odzieży/ obuwia:

 

 • W przypadku przyznania stypendium uczennicy- refundowane będą ubrania damskie/dziewczęce, obuwie damskie/dziewczęce. Na fakturach dotyczących uczennicy nie powinny znajdować się artykuły męskie/ chłopięce.
 • W przypadku przyznania stypendium uczniowi- refundowane będą ubrania męskie/chłopięce, obuwie męskie/chłopięce. Na fakturach dotyczących ucznia nie powinny znajdować się artykuły damskie/ dziewczęce.Do stypendium przyznanego na okres wrzesień - grudzień danego roku należy przedłożyć faktury z tego okresu oraz w przypadku zakupu podręczników i przyborów szkolnych w trakcie wakacji (okres lipiec – sierpień danego roku) - również te faktury.Do stypendium przyznanego na okres styczeń - czerwiec następnego roku kalendarzowego należy przedłożyć wyłącznie faktury wystawione w okresie styczeń – czerwiec danego roku kalendarzowego, z tym że data sprzedaży i data wystawienia faktury/rachunku muszą również dotyczyć okresu styczeń – czerwiec danego roku kalendarzowego.  

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny należy składać w Filii w Zaściankach Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ul. Szosa Baranowicka 58/4, 15-521 Zaścianki lub w Urzędzie Miejskim w Supraślu do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Dane kontaktowe:

Anna Kalinowska Chraniuk

tel. 85 7 33 38 40 wew. 4

Filia w Zaściankach

 

Urzędu Miejskiego

ul. Szosa Baranowicka 58/4

15-521 Zaścianki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kalinowska-Chraniuk

Data wytworzenia: 2019-08-02

Wprowadzający: Anna Kalinowska-Chraniuk

Modyfikujący: Anna Kalinowska-Chraniuk

Data modyfikacji: 2020-08-13

Opublikował: Anna Kalinowska-Chraniuk

Data publikacji: 2019-08-02