Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady oraz sesji Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ  STAŁYCH  KOMISJI  RADY ORAZ  SESJI  RADY  MIEJSKIEJ

czerwiec 2018 r.

 

L.p.

Data

Sesja - komisja

Proponowane  tematy

Miejsce

 

 

1.

 

 

 

 

14.06.2018 r. godz. 1700

 

Komisja Infrastruktury

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2) Wniosek poprzednich właścicielek działek o numerach: 69/11 o pow. 0,0320 ha, 69/12 o pow. 0,0824 ha, 69/14 o pow. 0,0214 ha, 69/16 o pow. 0,0169 ha, o łącznej powierzchni 0,1527 ha, w obrębie Grabówka o wypłatę odszkodowania za powyższe działki przejęte na rzecz Gminy Supraśl.

3) Sprawa ustalenia sposobu wnoszenia opłat z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl służebnością przesyłu.

4) Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy.

5) Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy.

6) Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy.

7) Nadanie nazwy ulicy Kazimierza we wsi Zaścianki, gm. Supraśl.

8) Nadanie nazwy ulicy Amelii we wsi Zaścianki, gm. Supraśl.

9) Nadanie nazwy ulicy Koralowej we wsi Henrykowo, gm. Supraśl.

10) Nadanie nazwy ulicy Jarzębinowej we wsi Karakule, gm. Supraśl.

11) Przeznaczenie do sprzedaży działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1886/5 o pow. 0,0522 ha, 1888/11 o pow. 0,0127 ha, 1888/12 o pow. 0,0690 ha, położonych w Supraślu przy ul. Ks. St. Piotrowskiego.

12) Sprawy różne – wolne wnioski.

13) Zakończenie.

Urząd Miejski w Supraślu

 

2.

 

15.06.2018 r. godz. 1700

 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

 

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2) Zaopiniowanie projektów uchwał :

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

b) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na 2018 r.

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania,

d) w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,

3) Sprawy różne – wolne wnioski.

4) Zakończenie.

Urząd Miejski w Supraślu

 

3.

18.06.2018 r. godz. 1700

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1)   Otwarcie – przyjęcie porządku dziennego.

2)   Opinia w zakresie przedstawionych przez Dyrektorów szkół wniosków i proponowanych wysokości opłat za posiłki

3)   Sprawy różne – wolne wnioski.

4)   Zakończenie.

Urząd Miejski w Supraślu

 

4.

18.06.2018 r.

godz. 1730

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej

 

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2) Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.

3) Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.

4) Rozpatrzenie projektów uchwał :

a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017,

b) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl.

c)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, (dot. nieruchomości nr 1488/7)

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, (dot. nieruchomości nr 1973/9)

e)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, (dot. nieruchomości nr 1978/3)

f) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Henrykowo (ul.Koralowa)

g) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaścianki (ul.Kazimierza)

h) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaścianki (ul.Amelii)

i) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Karakule i Ogrodniczki (ul.Jarzębinowa)

j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl”,

k) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

l) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na 2018 r.

m) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania,

n)  w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,

5)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r

6) Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Supraśla  za rok 2017 :

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

b) opinia Komisji Rewizyjnej

c) dyskusja

d) powołanie Komisji Skrutacyjnej

e) podjęcie uchwały.

7) Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Supraśla.

8) Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

9) Interpelacje i zapytania radnych.

10) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

11) Wolne wnioski i informacje.

12) Zakończenie.

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Data wytworzenia: 2018-06-13

Wprowadzający: Joanna Kalinowska

Data modyfikacji: 2018-06-13

Opublikował: Joanna Kalinowska

Data publikacji: 2018-06-13