Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady oraz sesji Rady Miejskiej - grudzień 2018 r.

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ  STAŁYCH  KOMISJI  RADY ORAZ  SESJI  RADY  MIEJSKIEJ

grudzień 2018 r.

 

L.p.

Data

Sesja - komisja

Proponowane  tematy

Miejsce

 

1.

27.12.2018 r.

godz. 1530

Komisja ds. Uzdrowiska

i Ochrony Zdrowia

1)   Otwarcie – przyjęcie porządku dziennego.

2)   Sprawy różne – wolne wnioski (c.d. posiedzenia z 30.11.2018).

3)   Zakończenie

Urząd Miejski w Supraślu

2.

27.12.2018 r.

godz. 1630

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

1)  Otwarcie – przyjęcie porządku dziennego.

2)   Zaopiniowanie projektów uchwał :

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

b)  w sprawie zmiany WPF Gminy Supraśl na 2018 r.

3)   Sprawy różne – wolne wnioski.

4)   Zakończenie.

 

Urząd Miejski w Supraślu

3.

28.12.2018 r.

godz. 1500

Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

1)    Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2)   Zaopiniowanie projektów uchwał :

a)    w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

b)   w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Supraślu przy ul. Uroczysko Pustelnia, (761/3)

c)    w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Supraślu przy ul. Uroczysko Pustelnia, (763/5)

d)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

3)   Sprawy różne – wolne wnioski.

4)   Zakończenie.

Urząd Miejski w Supraślu

4.

28.12.2018 r.

godz. 1530

III sesja

Rady Miejskiej

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2) Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.

3) Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.

4) Rozpatrzenie projektów uchwał :

a)   w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

b)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych w ramach zadań własnych gminy,

c)    w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,

d)   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

e)   w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Supraśla,

f)     w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłość postępowania Burmistrza Supraśla,

g)   w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Supraślu

h)   w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady,

i)     w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,

j)     w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

k)    w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Supraślu przy ul. Uroczysko Pustelnia, (761/3)

l)     w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Supraślu przy ul. Uroczysko Pustelnia, (763/5)

m) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

n)   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

o)   w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na 2018 r.

p)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania  dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl,

q)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

r)     w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Supraśla

5) Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

6) Interpelacje i zapytania radnych.

7)    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

8)    Wolne wnioski i informacje.

9)    Zakończenie.

Urząd Miejski w Supraślu

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Data wytworzenia: 2018-12-21

Wprowadzający: Joanna Kalinowska

Data modyfikacji: 2018-12-21

Opublikował: Joanna Kalinowska

Data publikacji: 2018-12-21