Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady oraz sesji Rady Miejskiej - maj 2018 r.

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ  STAŁYCH  KOMISJI  RADY ORAZ  SESJI  RADY  MIEJSKIEJ

maj 2018 r.

 

L.p.

Data

Sesja - komisja

Proponowane  tematy

Miejsce

 

1.

 

 

22.05.2018 r.

godz. 1600

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1)Otwarcie – przyjęcie porządku dziennego.

2)Zaopiniowanie projektów uchwał :

a.w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl,

b. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

3) Sprawy różne – wolne wnioski.

4) Zakończenie.

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

 

2.

 

22.05.2018 r.

godz. 1700

 

 

Komisja

Infrastruktury

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2) Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej z Supraśla i P.M.Stefanowicz w sprawie ujęcia w budżecie gminy Supraśl opracowania projektu w trybie zrid na rozbudowę ulicy Modrzewiowej w Supraślu – po raz drugi.

3) Wniosek P. M.B.Żobel z Ciasnego o oczyszczenie byłego basenu przeciwpożarowego w Ciasnem.

4) Zaopiniowanie wniosku w sprawie budowy oświetlenia i ulicy Kwiatowej w Ogrodniczkach.

5) Zaopiniowanie wniosków w sprawie budowy kanału burzowego w rejonie ulicy Leszczynowej w Grabówce.

6) Zaopiniowanie wniosku P.T. Karpowicza  w sprawie remontu nawierzchni ulicy Leszczynowej w Grabówce.

7) Zaopiniowanie wniosku mieszkańców w sprawie wykonania nawierzchni ulicy Wysokiej w Grabówce.

8) Nabycie na rzecz Gminy Supraśl działki nr 713/35 położonej w Ogrodniczkach.

9) Nabycie na rzecz Gminy Supraśl części działki nr 553 położonej w Sobolewie.

10) Dojazd do fermy drobiu położonej w miejscowości Kolonia Kamionka 48 przez drogi w Sobolewie i Henrykowie.

11)Wyrażenie zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie oraz części nieruchomości gruntowej na której znajduje przedmiotowy budynek, stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

12) Wniosek w sprawie dalszej dzierżawy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1875/5 położonej w Supraślu przy ul. F. Mareckiego 1.

13) Zmiana uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zbycia tej umowy.

14) Sprawy różne – wolne wnioski.

15) Zakończenie.

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

 

3.

 

23.05.2018 r.

godz. 1700

 

 

Komisja

Budżetowo-Gospodarcza

 

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2) Zaopiniowanie projektów uchwał :

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

b) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na 2018 r.

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy ul.Kościelnej w Supraślu – etap II),

d) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018  dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu na terenie Gminy Supraśl.

3) Sprawy różne – wolne wnioski.

4)Zakończenie.

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

 

4.

 

24.05.2018 r.

godz. 1500

 

XLIII

Sesja

Rady Miejskiej

 

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2) Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.

3) Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.

4) Rozpatrzenie projektów uchwał :

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl,

b) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy ul.Kościelnej w Supraślu – etap II),

d) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

e) w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa,

f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018  dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu na terenie Gminy Supraśl,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

h) w sprawie zamiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie oraz części nieruchomości gruntowej na której znajduje się przedmiotowy budynek, stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

j) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

k) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na 2018 r.

l) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Supraśla,

m) w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawienia poprzez podjęcie uchwały Nr XLII/523/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Supraślu,

5) Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

6) Interpelacje i zapytania radnych.

7) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

8) Wolne wnioski i informacje.

9) Zakończenie.

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Data wytworzenia: 2018-05-21

Wprowadzający: Joanna Kalinowska

Data modyfikacji: 2018-05-21

Opublikował: Joanna Kalinowska

Data publikacji: 2018-05-21