Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady oraz sesji Rady Miejskiej - marzec 2018 r.

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ  STAŁYCH  KOMISJI  RADY ORAZ  SESJI  RADY  MIEJSKIEJ

marzec 2018 r.

 

L.p.

Data

Sesja - komisja

Proponowane  tematy

Miejsce

 

1.

 

 

22.03.2018 r.

godz. 1430

 

 

Komisja Infrastruktury

1)   Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2)   Wniosek Pani L.W.-K. w sprawie dalszej dzierżawy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1987/1, o pow. 0,0026 ha, położonej w Supraślu przy ul. 3 Maja.

3)   Sprawa nabycia na rzecz Gminy Supraśl nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej jako działka nr 1218/2 o pow. 5,7953 ha, położonej w Supraślu.

4)   Sprawy różne – wolne wnioski.

5)   Zakończenie.

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

2.

22.03.2018 r.

godz. 1500

 

XLI  sesja Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018” oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu za 2017 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Supraślu za 2017 r. ,  z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Supraśl na lata 2016-2020 oraz wszystkich zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017.

8. Dyskusja na temat skargi na działania Sołtysa Sołectwa Karakule.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał :

a)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (dot. dof. zadań Powiatu Białostockiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ),

b)  w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2019 kwoty 160 zł (wykup wod.-kan w Sobolewie),

c)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Supraśl przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,

d)  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Grabówka,

e)  w sprawie podziału Gminy Supraśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

f)   w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Supraśl,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

10.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

13.  Wolne wnioski i informacje.

14.   Zakończenie

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Data wytworzenia: 2018-03-19

Wprowadzający: Joanna Kalinowska

Data modyfikacji: 2018-03-20

Opublikował: Joanna Kalinowska

Data publikacji: 2018-03-20