Wybory do Rady Seniorów rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/435/2017

RADY MIEJSKIEJ  W  SUPRAŚLU

 

z dnia  7  grudnia  2017 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Supraśl oraz nadania jej statutu

 

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), uchwala się co następuje:

  • 1. Powołuje się Radę Seniorów Gminy Supraśl.
  • 2. Radzie Seniorów Gminy Supraśl nadaje się Statut określający tryb wyboru jej członków oraz zasady jej działania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
  • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2017-12-07

Wprowadzający: Joanna Matel

Modyfikujący: Joanna Matel

Data modyfikacji: 2018-03-16

Opublikował: Joanna Matel

Data publikacji: 2018-01-25