rozbudowa drogi 676 bialystok-Suprasl

obwieszczenie o uzupełnionym materiale-raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy RI.6220.14.2014.

Supraśl, dn

Supraśl, dn. 12.11.2015 r.

RI.6220. 15.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U.z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Supraśla zawiadamia, o wniosku Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul.Elewatorska 6, 15-620 Białystok prowadzone jest postępowanie dot. przedsięwzięcia pod nazwę „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok-Supraśl wraz z obejściem m.Ogrodniczki i m.Krasne” - przedsięwzięcie zakwalifikowane w §3 ust 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 10.213.1397. do którego Inwestor sporządził raport o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do prowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko, do wydania rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i udzielania informacji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Supraśla. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochrony, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Supraśla podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku do wyżej wymienionej inwestycji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 21 dni można zapoznać się z uzupełnionymi materiałami w tej sprawie w Urzędzie Miejskim w Supraślu pok. nr 8, w dniach poniedziałek- piątek w godzinach : 7.30-15.00. oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej, i ustnej, w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58 w godzinach pracy urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Supraśla.

W ramach postępowania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochrony, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Nie przewiduje się przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, ze względu na lokalny charakter oddziaływania planowanego przedmiotowego przedsięwzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Borecka

Wprowadzający: Dorota Borecka

Data modyfikacji: 2015-11-12

Opublikował: Dorota Borecka

Data publikacji: 2015-11-12