Dowody osobiste

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 o dowodach osobistych Dz.U. z 2010 Nr167 poz.1131 z późn. zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Wniosek ( w załączniku)(UWAGA! wskazany wydruk obustronny) składa osoba ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Złożenie w siedzibie organu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Wniosek w formie pisemnej składa się osobiście w siedzibie dowolnego organu gminy. Złożenie wniosku w formie elektronicznej odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego albo podpisem potwierdzonym profilem Zaufanym ePUAP.

Do wniosku załącza się

-aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle i mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografie przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia dołączana do wniosku w formie pisemnej powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

-Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB.

-Osoba występująca z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Wniosek składa osoba ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

-Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego, ważnego dokumentu paszportowego tej osoby lub legitymacji szkolnej.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku

-upływu terminu ważności dowodu osobistego

-zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego

-zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza

-utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza

-przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.( art. 88 Ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 o dowodach osobistych Dz.U. 2010.167.1131 ze zm.

Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. O ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.(art. 89 ust.1)

Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. O ewidencji i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Wniosek można złożyć:

-osobiście

Opłaty:

-dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie

Termin oczekiwania na dowód:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dania złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony.

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego.

Wydanie zaświadczenia.

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy (Formularz zgłoszenia utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego w załączniku), a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego w ogranie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności
do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.

W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu przebywającemu poza granicami RP, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie jest wydawane nieodpłatnie. Ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny albo kurator.

Dowód wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic albo opiekun prawny albo kurator.

Odbioru dowodu złożonego osobie niepełnosprawnej w miejscu jej pobytu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kalinowska

Data wytworzenia: 2017-05-12

Wprowadzający: Agnieszka Klepacka

Modyfikujący: Agnieszka Klepacka

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Agnieszka Klepacka

Data publikacji: 2017-05-19