Meldunki

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., Nr 217, poz.  1427 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., nr 220, poz. 1306 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 ze zmianami).

 

Zameldowanie na pobyt stały, zameldowanie na pobyt czasowy

Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały/ po raz pierwszy/

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Wniosek można złożyć: osobiście, inny ( Pełnomocnik )

Wymagane dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz / zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego / a także  potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu, jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu w danym lokalu.

- do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania

- do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Kto może dokonać czynności zameldowania

- osoba wnioskująca o zameldowanie – osobiście

- pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie , po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowód osobisty lub paszport

- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika USC sporządzającego akt urodzenia.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego” należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie:

Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ zgłoszenia meldunkowego, zameldowanie z  równoczesnym wymeldowaniem następuje automatycznie

Opłaty: Czynność zameldowania jest wolna od opłaty. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006r./ o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr.225, poz.1635 z póź.zm.)

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

 

Zameldowanie cudzoziemca:

Wymagane dokumenty na zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy: / oprócz wypełnionego formularza zgłoszenia pobytu/

1. Cudzoziemiec:

a/ karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy, albo zezwolenie na osiedlenie się lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP.

b/ wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzja o udzielenie zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP.

c/paszport

2. Obywatel państwa członkowskiego UE:

a/ karta pobytu obywatela UE, lub zezwolenie na pobyt stały lub czasowy

b/paszport, oraz inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii, oraz członek rodziny w/w. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca- zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

UWAGA: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy obejmuje tylko cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA, oraz Szwajcarii.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kalinowska

Data wytworzenia: 2017-05-19

Wprowadzający: Agnieszka Klepacka

Modyfikujący: Agnieszka Klepacka

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Agnieszka Klepacka

Data publikacji: 2017-05-19