Uchwała nr 144/03

w sprawie nadania nazw ulic w Międzyrzeczu
GGSSS SGS

UCHWAŁA  nR    xiII/144/03

rADY mIEJSKIEJ W sUPRAśLU

z dnia  29 listopada 2003 r.

                                                                                                                 w sprawie nadania nazw ulic w Międzyrzeczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się nazwę ulic:

1) Modrzewiowa dla dróg gminnych o numerach ewidencyjnych 63, 75, 97 i 113,

2) Jarzębinowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 88,

3) Brzozowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 90/13 i cz. dz. 98,

4) Świerkowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 83,

5) Akacjowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 90/18,

6) Dębowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 90/35,

7) Młynowa dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 111 i cz. dz. 101/5 i 101/6,

8) Nadrzeczna dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 98 i cz. dz. 103,

9) Kozia Górka dla drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 69.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                Załącznik do uchwały Nr XIII/144/03 Rady Miejskiej w Supraślu w dniu 29 listopada 2003 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2004-01-07