Uchwała nr IV/27/03

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

UCHWAŁA NR IV/ /03

 

    UCHWAŁA NR IV/27/03

             RADY MIEJSKIEJ  W  SUPRAŚLU

z dnia 8 lutego 2003 r.

 

        w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )  przeznaczonych  do spożycia  poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1571, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia                     26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi           ( Dz. U. z  2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 ) -  uchwala się,  co  następuje :

 

§       1

Ustala się  na terenie Miasta i  Gminy Supraśl  liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych  zawierających  powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości  30 punktów,

 

§       2

Ustala się  na terenie Miasta i  Gminy Supraśl  liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych  zawierających  powyżej 4,5% alkoholu  ( z wyjątkiem piwa )  przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży w ilości 20 punktów

 

§       3

Traci  moc § 1 uchwały Nr XXVIII/213/93   Rady Miejskiej w Supraślu  z dnia 17 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  oraz uchwała Nr  XXXVI/243/01 Rady Miejskiej
w Supraślu z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu  ( z wyjątkiem piwa )  przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. W. P. z 2001 r. nr 34, poz.594).

 

§       4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                    Przewodniczący  Rady

                                                                                                             mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2003-04-02

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2003-04-02