Uchwała nr XIII/136/2003

w sprawie ustalenia opłaty miejscowej
GGSSS SGS

UCHWAŁA  NR XIII/136/2003

RADY  MIEJSKIEJ  W  SUPRAŚLU

z dnia 29 listopada 2003 r.

        w sprawie ustalenia opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 22, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ),  art. 19 pkt 1 lit. b pkt 2 ustawy  z  dnia  12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039) oraz § 1 rozporządzenia Nr 3/91 Wojewody Białostockiego z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. W. B. Nr 16, poz. 111) - uchwala się, co następuje :

§ 1. Na terenie miejscowości Supraśl ustala się opłatę miejscową w wysokości 2,00 zł dziennie dla osób fizycznych.

§ 2. 1. Opłatę miejscową pobierają administracje ośrodków wczasowych od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w mieście Supraśl.

2. Od osób przebywających indywidualnie, opłatę pobiera się przy dokonywaniu zakwaterowania.

§ 3. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8 % zainkasowanych opłat.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/17/02 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 21 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej na 2003 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

                                                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2003-12-23

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2003-12-23