Uchwała nr XIII/145/03

w sprawie zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Supraślu
GGSSS SGS

uchwała Nr XIII/145/03

rady  miejskiej  w  supraślu

z dnia  29 listopada 2003 r.

                                                                      w sprawie zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Supraślu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) - uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Do zakresu działania poszczególnych Komisji Rady należy w szczególności :

1)  Komisja Budżetowo- Gospodarcza rozpatruje sprawy :

a) budżetu Gminy Supraśl, w tym wysokosci sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

b) podatków i opłat,

c) majątkowe gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu, określone w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym,

d) oceny finansowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz efektywności ich gospodarowania,

2) Komisja Infrastruktury rozpatruje sprawy:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) gospodarki gruntami i wywłaszczaniem nieruchomości,

c) z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami, zieleni komunalnej i zadrzewień,

d) współdziałania z właściwymi oranami w realizacji ustawy o ochronie środowiska, prawa wodnego i ustawy o ochronie przyrody,

e) cmentarzy wojennych, zabytków i miejsc pamięci narodowej,

f) polityki mieszkalnej Gminy w zakresie:

- zasad najmu lokali mieszkaniowych i socjalnych ( czynsze , kryteria najmu )

- zasad zbywania i nabywania lokali

g) termomadernizacji gmninnych budynków oświatowych, przeznaczonych na cele kulturalne, świetlic wiejskich oraz komunalnych zasobów mieszkaniowych

h) możliwości skorzystania gminy z prawa pierwokupu nieruchomości,

i) nazewnictwa ulic i placów,

3)  Komisja Oświaty i Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia rozpatruje sprawy:

a) edukacji publicznej,

b) kultury w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,

c) ochrony dóbr kulturalnych,

d) promocji gminy,

e) efektywności dzialania gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych,

f) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,

g) analizy oceny sytuacji spolecznej i bytowej: rodzin, kobiet i dzieci- rodzacych zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

h) inicjowania i opiniowania programów majacych wpływ na warunki życia rodzin,

i) współdziałania z organizacjami  działającymi na rzecz rodzin,

j) ochrony zdrowia,

k) kultury fizycznej,

l) działalności ośrodków pomocy społecznej,

m) analizy bezrobocia,

n) profilaktyki zdrowotnej,

o) efektywności pracy gminnych ośrodkow pomocy społecznej.

4)  Komisja Statutowo- Regulaminowa rozpatruje sprawy:

a) statutu gmniny

b) statutów jednostek pomocniczych gminy

c) statutów jednostek organizacyjnych gminy,

d) statutu uzdrowiska,

e) regulaminy konkursów na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych gminy.

5) Komisja ds. Uzdrowiska rozpatruje sprawy z zakresu:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Supraśl,

b) rozwoju strategii uzdrowiska

c) infrastruktury technicznej i społecznej

d) współpracy z innymi ośrodkami uzdrowiskowymi w kraju przy współudziale Ministerstwa Zdrowia

e) promocji miasta

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2004-01-07