Uchwała nr XIV/146/03

w sprawie ustalenia opłaty stałej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu
GGSSS SGS

uchwała  nr XIV/146/03

rady miejskiej w supraślu

z dnia 29 grudnia 2003 r.

        w sprawie ustalenia opłaty stałej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185,  Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304) - uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się opłatę stałą w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu w następującej wysokości :

1) w oddziałach 10-godzinnych .......................... -  110,- zł miesięcznie,

2) w oddziałach 5-godzinnych ............................ -     55,- zł miesięcznie.

2. Stawkę żywieniową ustala Dyrektor Przedszkola z Odziałami Integracyjnymi.

§ 2. Upoważnia się Dyrektora Przedszkola do obniżania opłaty stałej do 50% w uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w sanatorium, zwolnienie lekarskie ponad 20 dni, wypadki losowe, trudne warunki materialne).

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/35/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 15 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu na 2003 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2004-01-07