Uchwała nr XIV/147/03

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
GGSSS SGS

UCHWAŁA  NR XIV/147/03

RADY  MIEJSKIEJ  W  SUPRAŚLU

z dnia  29 grudnia  2003r.

        w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 i art. 19 pkt 1 lit. "d" i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) -  uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się opłatę administracyjną w wysokości:

1) za wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 156,25  

2) za wyrysy z miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego 97,89 

 

§ 2. Opłata administracyjna płatna jest na konto bankowe Urzędu Miejskiego w BS/O Supraśl Nr 09 8060 0004 0680 0130 2000 0010 przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/138/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                             Przewodniczący Rady 

 

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2004-01-07