Uchwała nr XIV/148/03

w sprawie zmian w Statucie Gminy
GGSSS SGS

uchwała  nr XIV/148/03

rady  miejskiej  w  supraślu

z dnia  29 grudnia 2003 r.

        w sprawie zmian w Statucie Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/38/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Supraśl, w Rozdziale V zmienia się  Podrozdział 6 "Komisje Rady", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik do uchwały Nr XIV/148/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia  29 grudnia 2003 r.

 

 

"6. Komisje Rady.

      § 70. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

            2. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

 1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Burmistrza oraz członków komisji,

 2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,

 3) wspólpraca z innymi komisjami Rady

      § 71. 1. Komisje zobowiązane są do wzajemnego informowania w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

             2. Realizacja postanowień zawartych w ust. 1 następuje poprzez:

 1) wspólne posiedzenie komisji,

 2) udostępnienie posiadanych opracowań i analiz,

 3) powolanie zespołów do rozwiązania określonych problemów,

3. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

        § 72. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wybrany przez członków danej komisji (nie dotyczy Komisji Rewizyjnej). W przypadku Komisji Budżetowo-Gospodarczej członkowie komisji wybierają również zastępcę przewodniczącego.

             2. Komisje pracują na posiedzeniach. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

             3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokół z posiedzenia Komisji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) ustalony porządek posiedzenia,

4) streszczenie przebiegu posiedzenia,

5) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów za , przeciw i wstrzymujących się,

6)  wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego,

7)  podpis przewodniczącego posiedzenia i osoby sporządzającej protokół.

           4. Oryginały protokołów komisji przechowuje, oraz wykłada się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Supraślu.

      § 73. 1. Przewodniczący komisji stałych przedstawiają na sesji  sprawozdania ze swej działalności pomiędzy sesjami Rady.

           2. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

      § 74. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

     § 75. Stanowisko komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący lub upoważniony przez komisję sprawozdawca.

     § 76. 1. Przedmiot działania i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w uchwałach o ich powołaniu.

          2. Postanowienia § 72-§75 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez radę.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2004-01-07