Uchwała nr XIV/149/03

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady
GGSSS SGS

uchwała  nr XIV/149/03

rady  miejskiej  w  supraślu

z dnia 29 grudnia 2003 r.

        w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) - uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy na 2004 r. Komisji Rewizyjnej zgodnie z zał. nr 1.

§ 2. Przyjmuje się plan pracy na 2004 r. Komisji Budżetowo-Gospodarczej zgodnie z zał. nr 2.

§ 3. Przyjmuje się plan pracy na 2004 r. Komisji Infrastruktury zgodnie z zał. nr 3.

§ 4. Przyjmuje się plan pracy na 2004 r. Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zgodnie z zał. nr 4.

§ 5. Przyjmuje się plan pracy na 2004 r. Komisji Statutowo-Regulaminowej zgodnie z zał. nr 5.

§ 6. Przyjmuje się plan pracy na 2004 r. Komisji ds. Uzdrowiska zgodnie z zał. nr 6

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIV/149/03

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2003 r

 

 

PLAN  PRACY

KOMISJI  RWIZYJNEJ  NA  2004 r.

 

I kwartał :

Tematy :

 

1/  Analiza wykonania budżetu za 2003 r.

2/ Przygotowanie opinii do RIO z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi.

3/  Przeprowadzenie kontroli zgodnie  przyjętym planem kontroli.

4/  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską.

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

II kwartał :

Tematy :

 

1/  Przeprowadzenie kontroli zgodnie  przyjętym planem kontroli.

2/  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską.

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

III kwartał :

Tematy :

 

1/  Przeprowadzenie kontroli zgodnie  przyjętym planem kontroli.

2/  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską.

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

IV kwartał :

Tematy :

 

1/  Przeprowadzenie kontroli zgodnie  przyjętym planem kontroli.

2/  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską.

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIV/149/03

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2003 r

 

PLAN  PRACY

KOMISJI  BUDŻETOWO-GOSPODARCZEJ  NA  2004 r.

 

 

I kwartał :

Tematy :

 

1/  Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2004 r.

2/ Opiniowanie uchwał dot. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

3/ Opiniowanie innych uchwał będących w zakresie działania komisji.

4/ Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

II kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie uchwał dot. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

2/ Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

3/ Opiniowanie innych uchwał będących w zakresie działania komisji.

4/ Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

III kwartał :

Tematy :

 

1/  Informacja z  realizacji budżetu za  I półrocze

2/  Opiniowanie uchwał dot. zmian w budżecie na 2004 r.

3/ Opiniowanie innych uchwał będących w zakresie działania komisji.

4/  Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

IV kwartał :

Tematy :

 

1/  Opiniowanie uchwał dot. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

2/  Zaopiniowanie projektu  uchwały RM w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego

3/  Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie ustalenia opłat za wodę i ścieki,

4/ Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie ustalenia opłaty stałej w Przedszkolu
     Samorządowym,

5/ Zaopiniowanie propozycji stawek : podatku od nieruchomości, od środków
  transportowych , od posiadania psów , opłaty administracyjnej i miejscowej.

6/   Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 r.

7/  Opiniowanie innych uchwał będących w zakresie działania komisji.

8/  Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

- w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIV/149/03

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2003 r.

PLAN  PRACY

KOMISJI  INFRASTRUKTURY  NA  2004 r.

 

I kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie uchwał dot. planowania przestrzennego.

2/ Opiniowanie uchwał dot. dzierżawy i sprzedaży gruntów.

3/ Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

II kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie uchwał dot. planowania przestrzennego.

2/ Opiniowanie uchwał dot. dzierżawy i sprzedaży gruntów.

3/ Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

4/ Sprawy bieżące

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

III kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie uchwał dot. planowania przestrzennego.

2/ Opiniowanie uchwał dot. dzierżawy i sprzedaży gruntów.

3/  Informacja z  realizacji budżetu za  I półrocze

4/  Sprawy bieżące

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

IV kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie uchwał dot. planowania przestrzennego.

2/ Opiniowanie uchwał dot. dzierżawy i sprzedaży gruntów.

3/ Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 r.

4/ Sprawy bieżące

 

Ilość posiedzeń :

- w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIV/149/03

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2003 r.

 

PLAN  PRACY

KOMISJI  OŚWIATY  I  KULTURY, SPORTU 

I  OCHRONY  ZDROWIA  NA  2004 r.

 

 

I kwartał :

 

Tematy :

 

1/  Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

2/  Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

II kwartał :

 

Tematy :

 

1/  Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

2/  Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

III kwartał :

 

Tematy :

 

1/  Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych.

2/  Omówienie działalności OAKiR za  I półrocze 2004 r.

3/  Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 r.  w placówkach oświatowych i  OAKiR.

4/  Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

5/  Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

IV kwartał :

Tematy :

 

1/  Zaopiniowanie wniosków dot. projektu budżetu na rok 2005

2/  Zaopiniowanie projektu budżetu na 2005 r. przedłożonego przez placówki oświatowe       i  OAKiR.

3/  Podsumowanie działalności OAKiR w 2004 r.

4/ Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych w roku 2004 i  określenie zadań na rok 2005 .

5/  Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

6/   Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XIV/149/03

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2003 r

 

 

 

PLAN  PRACY

KOMISJI  STATUTOWO-REGULAMINOWEJ  NA  2004 r.

 

I kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji..

2/ Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

II kwartał :

Tematy :

 

1/  Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

2/  Sprawy bieżące

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

III kwartał :

Tematy :

 

1/  Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

2/  Sprawy bieżące

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

IV kwartał :

Tematy :

 

1/  Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

2/  Sprawy bieżące

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

 

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XIV/149/03

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2003 r

 

 

PLAN  PRACY

KOMISJI  DS. UZDROWISKA  NA  2004 r.

 

I kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

2/ Sprawy bieżące.

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

II kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

2/ Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

3/ Sprawy bieżące

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

III kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

2/  Informacja z  realizacji budżetu za  I półrocze.

3/  Sprawy bieżące

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

IV kwartał :

Tematy :

 

1/ Opiniowanie projektów uchwał RM będących w zakresie działania komisji.

2/ Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 r.

3/ Sprawy bieżące

 

Ilość posiedzeń :

 

-  w zależności od potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz w kwartale)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2004-01-07