Uchwała nr XIV/150/03

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Supraśl
GGSSS SGS

uchwała nr XIV/150/03 

Rady Miejskiej w SUPRAŚLU

z dnia 29 grudnia 2003 r

        w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Supraśl.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 ) w oparciu o art. 111 ust. 2  pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr  15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Supraślu zezwala Burmistrzowi Supraśla na przyjęcie zadania z zakresu właściwości powiatu, dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Supraśl w 2004 r.

§ 2. Środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały będą pochodziły z budżetu Powiatu Białostockiego i zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Burmistrzem Supraśla a Zarządem Powiatu Białostockiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2004-01-07