Uchwała nr XIV/151/03

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003
GGSSS SGS

uchwała  nr XIV/151/03

rady miejskiej w supraslu

z dnia 29 grudnia 2003 roku

        w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych Gminy Supraśl, które nie wygasają z dniem 31.12.2003 r. - stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie , o którym mowa w ust. 1 zostaną zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik do uchwały Nr XIV/151/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2003 r. 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2003 r.

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

Data realizacji

010

01010

6050

Kanalizacja w Sobolewie

15.000

31.10.2004

6050

Kanalizacja w Henrykowie

16.000

31.10.2004

600

60016

6050

ul.Sportowa w Grabówce

95.050

30.06.2004

6050

ul.Olszowa w Karakulach

71.657

31.10.2004

6050

ul.Wiśniowa - Grabówka

12.800

31.10.2004

6050

ul.Kasztelańska - Zaścianki

245.790

31.05.2004

6050

Most w Łaźniach

26.840

31.10.2004

900

90001

6050

Jaz k/Cieliczanki

2.378

30.06.2004

90015

6050

Modernizacja oświetlenia-Wsie Puszczańskie

26.515

30.09.2004

6050

Modernizacja oświetlenia  - Grabówka

39.624

30.09.2004

6050

Modernizacja oświetlenia  - Zaścianki

12.444

30.09.2004

6050

Modernizacja oświetlenia  - Sobolewo

430

30.09.2004

6050

Modernizacja oświetlenia  - Karakule

6.539

30.09.2004

921

92109

6050

Świetlica w Sobolewie

19.610

31.08.2004

 

 

 

 

 

 

Razem

 

590.677

x

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2004-01-07