Uchwała nr XIV/152/03

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2003 rok
GGSSS SGS

uchwała nr XIV/152/03

rady miejskiej w supraślu

z dnia 29 grudnia 2003 roku

        w sprawie zmian do budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 277.443,- zł.

§ 2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 240,- zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 14.601.505,- zł,

2) plan wydatków ogółem  15.656.163,- zł,

3) dochody w kwocie 361.200,- zł przeznacza się na:

a) spłatę kredytów długoterminowych - 280.800,- zł,

b) spłatę pożyczek długoterminowych - 80.400,- zł.

4) deficyt w kwocie 1.415.858,- zł będzie pokryty:

a) wolnymi środkami w kwocie 607.166,- zł,

b) I transzą kredytu długoterminowego w kwocie 416.000,- zł, z przeznaczeniem na budowę saligimnastycznej przy ZSS w Supraślu,

c) Pożyczką długoterminową w kwocie 116.392,- zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Grabówce,

d) Kredytem długoterminowym w kwocie 276.300,- zł na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach: Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu i Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Sobolewo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

 

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/152/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2003 r.

                                                                                                                                                                                                        

 

Zmiany planu dochodów i wydatków Gminy na 2003 rok

 

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia

Dział

Rozdział

§

758

75801

Część oświatowa subwencji

292

4.443

 

Część oświatowa subwencji ogólnej (ze środków rezerwy) - pismo MF znak ST5-4820-55g/2003 - na odprawy dla zwalnianych nauczycieli

801

80101

Szkoły podstawowe

4010

 

4.443

Wynagrodzenia osobowe - odprawy dla zwalnianych nauczycieli w ZSS w Supraślu

80110

Gimnazja

663

273.000

 

Dotacja celowa otrzymana z samorz. wojew. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - pismo MENiS w sprawie zgody na wykorzystanie w roku 2003 transzy dotacji przyznanej na rok 2004.

6050

 

273.000

Wydatki inwestycyjne - sala sportowa p/ZSS w Supraślu

Razem

277.443

277.443

x

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/152/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2003 r.

 

 

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy na rok 2003.

 

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia

Dział

Rozdział

§

600

60016

Drogi publiczne

4270

 

240

Zakup usług remontowych - remont dróg w Sobolewie

 

801

80110

Gimnazja

4270

240

 

Zakup usług remontowych - remont ZS w Sobolewie

Razem

240

240

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Aneta Bułkowska

Data publikacji: 2004-01-07