Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Supraślu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności serwisu

 

Urząd Miejski w Supraślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Supraślu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-27

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (Pliki PDF, DOC) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Opisy nielicznych zdjęć.

Wszystkie powyżej informacja dotyczą także informacji publikowanych przez Urząd Miejski w Supraślu w mediach społecznościowych.

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

 

 

Skróty klawiszowe

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Banaszek.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym informatyk@suprasl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857132738. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Supraśla
 • Adres: Urząd Miejski w Supraślu
  ul. J. Piłsudskiego 58
  16-030 Supraśl
 • E-mail: um@suprasl.pl
 • Telefon: 857132700

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miejski w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl

 

Budynek piętrowy bez windy jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są sterowane automatycznie,
 • sala konferencyjna urzędu nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku, posiada nagłośnienie,
 • biuro obsługi interesanta znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia,
 • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • przestrzenie komunikacyjne budynku na poziomie parteru wolne są od barier poziomych,
 • w budynku nie ma windy i platformy przyschodowej,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny na planie ewakuacyjnym każdego poziomu oraz w sposób głosowy przez pracownika biura obsługi interesanta,
 • osoby na wózkach mają możliwość korzystania tylko z pomieszczeń na parterze, pracownicy referatów dostosowują się do potrzeb klientów,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niedowidzących i słabowidzących,
 • w budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku,
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (odpowiednio poinstruowani pracownicy biura obsługi interesanta),
 • zapewnione są możliwości ewakuacji lub ich uratowania osobom ze szczególnymi potrzebami w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla wyznaczonych osób z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

 

Filia Urzędu Miejskiego w Zaściankach, ul. Szosa Baranowicka 58/4, Zaścianki, 15-521 Białystok

 

 • Pomieszczenia Urzędu znajdują się na piętrze budynku,
 • Przy wejściu zamontowany jest dzwonek informujący o wejściu osoby do budynku. W przypadku osób mający problem z poruszaniem się w tym osób korzystających z wózków inwalidzkich, pracownicy referatów dostosowują się do potrzeb klientów załatwiając sprawy na parterze budynku,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niedowidzących i słabowidzących,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są sterowane automatycznie.
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (odpowiednio poinstruowani pracownicy biura obsługi interesanta),
 • zapewnione są możliwości ewakuacji lub ich uratowania osobom ze szczególnymi potrzebami w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla wyznaczonych osób z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl

 • budynek parterowy, do budynku prowadzi 1 wejście z podjazdem dla osób mających utrudnione możliwości wejścia do budynku schodami,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niedowidzących i słabowidzących,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są sterowane automatycznie.
 • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych,
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika,
 • zapewnione są możliwości ewakuacji lub ich uratowania osobom ze szczególnymi potrzebami w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla wyznaczonych osób z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

 

Informacje dodatkowe

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Osoby uprawnione deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji:  

 • e-mail na adres: um@suprasl.pl
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd) na adres: Urząd Miejski w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 85 713 27 00

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Miejski w Supraślu zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Banaszek

Data wytworzenia: 2020-09-21

Wprowadzający: Przemysław Banaszek

Data modyfikacji: 2024-03-26

Opublikował: Przemysław Banaszek

Data publikacji: 2020-09-21