Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Supraślu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Supraślu

Urząd Miejski w Supraślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Supraślu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Banaszek.
 • E-mail: informatyk@suprasl.pl
 • Telefon: 857132738

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Supraśla
 • Adres: Urząd Miejski w Supraślu
  ul. J. Piłsudskiego 58
  16-030 Supraśl
 • E-mail: um@suprasl.pl
 • Telefon: 857132700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Supraślu

ul. J. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są sterowane automatycznie.
sala konferencyjna urzędu nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku, posiada też nagłośnienie,
biuro obsługi interesanta znajduje się po prawej stronie,
przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
przestrzenie komunikacyjne budynku na poziomie parteru wolne są od barier poziomych. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej,
informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny na planie ewakuacyjnym każdego poziomu oraz w sposób głosowy przez pracownika biura obsługi interesanta. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.
toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (odpowiednio poinstruowani pracownicy biura obsługi interesanta),
zapewnione są możliwości ewakuacji lub ich uratowania osobom ze szczególnymi potrzebami w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla wyznaczonych osób z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

 

Filia Urządu Miejskiego w Zaściankach
ul. Szosa Baranowicka 58/4
Zaścianki
15-521 Białystok

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są sterowane automatycznie.

zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (odpowiednio poinstruowani pracownicy biura obsługi interesanta),
zapewnione są możliwości ewakuacji lub ich uratowania osobom ze szczególnymi potrzebami w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla wyznaczonych osób z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Banaszek

Data wytworzenia: 2020-09-21

Wprowadzający: Przemysław Banaszek

Modyfikujący: Przemysław Banaszek

Data modyfikacji: 2021-03-29

Opublikował: Przemysław Banaszek

Data publikacji: 2020-09-21