Deklaracja na podatek leśny

Złożenie deklaracji na podatek leśny

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-odpowiednio skorygować deklaracje w trakcie roku podatkowego w jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

Podstawa prawna: art. 2, ust. 1, art. 6, ust. 5, pkt 1 i 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 465 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój nr 6 - inspektor Barbara Sosnowska, inspektor Edyta Biełaga

Opłaty: - brak

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kalinowska

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Joanna Kalinowska

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Joanna Kalinowska

Data publikacji: 2019-01-11