Gminny Program Rewitalizacji Gminy Supraśl 2024

WŁĄCZ SIĘ W PRACE NAD REWITALIZACJĄ! POCZĄTEK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl. Na uwagi czekamy do 31 maja br.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl. Na uwagi czekamy do 31 maja br.

Poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały został opracowany na podstawie raportu pt.  „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl”. Obszar rewitalizacji koncentruje się w miejscowości Supraśl, która zajmuje  ok. 6 km2 (ok. 3% powierzchni gminy) i jest zamieszkiwana przez ok. 4 tys. mieszkańców, co stanowi około 25% ludności gminy.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy Supraśl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 kwietnia 2024 r.

Termin zakończenia konsultacji: 31 maja 2024 r.

 

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  1. Prezentacji obszaru rewitalizacji wraz z dyskusją nt. wyznaczenia obszaru rewitalizacji: w dniu 8 maja 2024 r. o godz. 17:30 w Domu Ludowym w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego11;
  2. Spaceru badawczego po wybranych punktach obszaru rewitalizacji: początek o godz. 17:30 przy wejściu do Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1. W przypadku niesprzyjającej pogody zamiast spaceru odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu;
  3. Prezentacji obszaru rewitalizacji wraz z debatą na temat problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji (spotkanie w formule on-line na platformie ZOOM): w dniu 13 maja 2024 r. o godz. 17.30, link do spotkania: https://tiny.pl/drz8l
  4. Zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@suprasl.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl z dopiskiem „Rewitalizacja”; lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
  5. Zbierania uwag ustnych w czasie dyżurów konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

  • z datą wpływu przed dniem 26 kwietnia 2024 r. i po dniu 31 maja 2024 r.
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

Informacji nt. konsultacji udzielają pracownicy Referatu ds. projektów UE w Urzędzie Miejskim w Supraślu pod numerem telefonu 85 7132 718 i adresem mailowym: rewitalizacja@suprasl.pl.

 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pierwszym krokiem w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Supraśl

Rewitalizacja jest wieloletnim procesem, prowadzonym w oparciu o gminny program rewitalizacji. Pierwszym krokiem do opracowania tego dokumentu jest wyznaczenie w gminie terenów, na których społeczność lokalna zmaga się ze szczególnymi trudnościami. Na tym etapie znajdujemy się w Gminie Supraśl. Po analizie kilkudziesięciu wskaźników dotyczących przyczyn korzystania przez mieszkańców z pomocy społecznej, poziomu edukacji, jakości środowiska, czy też lokalnej przedsiębiorczości, wyznaczyliśmy obszar, na którym będziemy od 2025 roku realizować działania z zakresu rewitalizacji. Ich celem będzie doprowadzenie do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji i jego zbliżenie do poziomu pozostałych części gminy. Na obecnym etapie konsultacji przedstawiamy Państwu zasięg obszaru rewitalizacji, który jest wynikiem diagnoz prowadzonych w ostatnich miesiącach. Przedstawiamy również raport diagnostyczny, który opisuje metodę, mierniki oraz wyniki analiz.

 

Załączniki:

Projekt uchwały i uzasadnienie

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały (jpg)

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały (pdf)

Raport – „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl”

Streszczenie raportu – „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl” – w języku niespecjalistycznym

Formularz konsultacyjny (doc)

Formularz konsultacyjny (pdf)

Obwieszczenie Burmistrza Supraśla

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Sara Mielech

Data wytworzenia: 2024-04-26

Wprowadzający: Magdalena Angelika Szymańska- Smarżewska

Data modyfikacji: 2024-04-26

Opublikował: Magdalena Angelika Szymańska- Smarżewska

Data publikacji: 2024-04-26