UCHWAŁA NR XXV/243/04

w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Józefiny Zachert dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Supraśl

Uchwała Nr XXV/243/04

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Józefiny Zachert dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Supraśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1571, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) – uchwala się,
co następuje:

§ 1. Przyznaje się stypendia naukowe, naukowo-socjalne, sportowe i artystyczne, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mieszkającym na terenie Gminy Supraśl, według zasad określonych w Regulaminie im. Józefiny Zachert w Supraślu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/259/01 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia
26 października 2001 r. w sprawie ustalania zasad udzielania stypendiów najzdolniejszym uczniom, mieszkańcom Gminy Supraśl.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Piekarska

Wprowadzający: Barbara Piekarska

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Aneta Babicz

Data publikacji: 2005-03-04