UCHWAŁA NR XXII/212/04

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ogrodniczki położonej w gminie Supraśl.

uchwała nr xxii/212/04

Rady miejskiej w supraślu

z dnia 13 października 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ogrodniczki położonej w gminie Supraśl.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 20 ust. 1 w nawiązaniu do art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Nr 167, poz. 1759) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) - Rada Miejska stanowi, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Ogrodniczki nazwany „Ogrodniczki II” składający się z :

1) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w skali 1:2000 na arkuszach formatu A-4 od Nr 1 do Nr 8,

ustaleń planu o treści, jak następuje :

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Wprowadzający: Marian Brajczewski

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Aneta Babicz

Data publikacji: 2005-01-26